โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม